Udruženje Studenata Geodezije

Go to content
Materijali
          U okviru stranice materijala 3. godine mogu se naći elaborati, prezentacije i drugi radovi koji su postavljeni kako bi studentima olakšali izradu svojih radova. Elaborati iz svih predmeta biće postepeno uploudovani, pri čemu će biti moguć pregled ali ne i preuzimanje uglednih radova.


- Primer seminarskog rada iz predmeta Državni premer i propisi :
   link1   link2   link3;  


- Primer elaborata iz predmeta Inženjerska geodezija 1 : link1   


- Primer elaborata iz predmeta Inženjerska fotogrametrija : link1  


- Primer elaborata iz predmeta Inženjerska geodezija 2 : link1  


- Primer elaborata iz predmeta Osnove menadžmenta : link1   


- Primer elaborata iz predmeta Praktični rad iz kartografije : link1, link2;   
         Spisak firmi koje imaju zaključen ugovor sa fakultetom za realizaciju stručne prakse na linku.
Back to content